Dyskurs publiczny » o studiach

DYSKURS PUBLICZNY

 

koordynatorka specjalności: dr hab. Iwona Loewe (IJP)

opiekunki praktyk: dr Ewa Biłas-Pleszak (IJP) dr Ewa Ulitzka (IJP) dr Ewa Ficek (IJP)

 

studia I stopnia (licencjackie)

 

Student filologii polskiej, który wybrał specjalność DYSKURS PUBLICZNY, posiądzie wiedzę przede wszystkim z zakresu historii retoryki i jej stanu współczesnego. Pozna najwybitniejszych przedstawicieli dyscypliny, jej cele, założenia, chwyty, tropy i strategie. Ponadto wyposażony zostanie w wiedzę o powstaniu i ewolucji gatunków dziennikarskich, rozszerzoną o stan mediów współczesnych (kultura masowa, teoria komunikacji). Tak zakrojona wiedza jest poparta zdobywaniem umiejętności w redagowaniu, opracowywaniu oraz obiektywnym ocenianiu tekstów mówionych i pisanych.

Student ćwiczy i doskonali warsztat tworzenia tekstów prymarnie mówionych: wystąpienia publiczne, agitacje polityczne, autopromocja, reklama prasowa, spot, laudacja, rozmowa kwalifikacyjna, gatunki radiowe, jak np. wywiad, monolog prezentera. Równocześnie doskonaleniu podlega warsztat kreowania komunikatów public relations, media relations, publicystycznych tekstów prasowych oraz internetowych (w tym techniki argumentowania, sugerowania, apelowania). W dobie trudności pisania obiektywnego student poznaje też tajniki kształtowania bezpośrednich i pośrednich komunikatów niezawierających wartościowania (notatka, wiadomość prasowa, omówienie, streszczenie). Absolwent ma merytoryczne podstawy do przygotowania szkicu kampanii reklamowej, promocji politycznej oraz zna zasady tworzenia tekstów dziennikarskich w nowych mediach. Z powodzeniem służy także radą innym w tym zakresie.

Sylwetka absolwenta specjalności (z suplementu do dyplomu studiów licencjackich): „Absolwent specjalności zdobył wiedzę z zakresu podstaw retoryki, jej dziejów oraz stanu współczesnego. Zapoznał się z historyczną ewolucją gatunków dziennikarskich oraz rolą mediów w kulturze współczesnej (kultura masowa, teoria komunikacji). Wiedzę absolwenta uzupełnia umiejętność redagowania, opracowywania oraz oceniania wypowiedzi mówionych i pisanych. Absolwent zdobył również umiejętność kreowania komunikatów public relations, media relations, publicystycznych tekstów prasowych oraz internetowych (w tym zapoznał się z technikami argumentowania, sugerowania, apelowania). Posiada merytoryczne podstawy do przygotowania szkicu kampanii reklamowej, promocji politycznej, zdobył wiadomości z zakresu etykiety i estetyki językowej”.

***
studia II stopnia (magisterskie)

Blok przedmiotów specjalnościowych zawiera treści skupione na komunikacji promocyjnej, w tym także autopromocyjnej. Znajdują się w nim zajęcia z zakresu komunikacji interpersonalnej, poprzez socjologicznie rozumiane techniki i metody promocji, po wyprofilowany język promocji we współczesnym zmediatyzowanym świecie. Uwikłania tekstu publicznego – tak pisanego, jak i mówionego – w stylistyczne reguły gatunku stają się przedmiotem wyspecjalizowanych analiz. Szczególne zainteresowanie poświęca się publicznemu obliczu internetu jako medium. W bloku zajęć wyłoniono także estetyczne i etykietalne komponenty wypowiedzi publicznych pisanych i mówionych.

Uczestnictwo w zajęciach specjalnościowych ma pomóc wykształcić u studenta kompetencje i umiejętności stylistycznej analizy gotowych tekstów medialnych (od prasy po Internet), w tym charakterystyki doboru etykiety i estetyki językowej w tych wypadkach. Ponadto blok zajęć kształtuje narzędzia wielopłaszczyznowej promocji uobecnianej w tekstach publicznych. Student zatem potrafi komentować, analizować teksty dyskursu publicznego, dokonywać ich ekspertyz oraz zna reguły ich tworzenia.

W sprzyjających okolicznościach: kombinacji talentu studenta, jego pilności i uczestnictwa w zajęciach blok specjalnościowy daje możliwość twórczego i świadomego uczestnictwa w życiu publicznym. Projektuje się, że specjalność ma wyprofilować kandydata pożądanego przez wiele różnych instytucji publicznych (np. działy public relations, wydziały ds. kontaktu z mediami, biura rzecznika prasowego, biura promocji i karier, punkty obsługi klienta).

Na specjalność na studiach II stopnia składają się przedmioty:

Stylistyka wypowiedzi publicznej: zajęcia uczą wydobywać ze stylów funkcjonalnych polszczyzny te oznaczone jako dyskurs publiczny. Poddają zatem analizie naukowe wypowiedzi publiczne: referat, wykład i odczyt, retoryczne – w funkcji ornamentacyjnej – laudacja, orędzie, expose, mowa parlamentarna, publicystyczne – wiadomość prasowa, zapowiedź prasowa, radiowy, telewizyjny serwis informacyjny, wywiad, komentarz, gatunki promocyjne w funkcji użytkowej – reklama, nota wydawnicza, zapowiedź, zajawka, flesz, lid.).

Estetyka wypowiedzi publicznej: Wobec ogromnych zmian sprowokowanych przez Sieć i komunikację masową na tych zajęciach uwrażliwia się studenta na możliwe i niemożliwe typy zachowań komunikacyjnych w kontaktach zwłaszcza publicznych. Uwzględnia się najnowsze normy uzualne i wzorcowe w zakresie tak etyki słowa jak i jego estetyki).

Język promocji: zajęcia poświęcone są analizom strategii promocyjnych, opisowi struktury tekstów słownych oraz ikonicznych. Akcentują zwłaszcza charakterystykę zachowań mających na celu podkreślenie wartości osoby nadawcy tekstu, zjawiska, idei bądź przedmiotu.

Język w mediach elektronicznych: zajęcia koncentrują się na zjawiskach związanych z internetem. Poruszają problem tekstu, hipertekstu, internetowych gatunków mowy, typów komunikacji sieciowej, kontaktów zapośredniczonym, kształtowania się kontaktu interface to interface zamiast face to face.

Komunikacja interpersonalna: zakres tych zajęć wykracza poza filologiczny profil, ukazując studentowi psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania kontaktów bezpośrednich i pośrednich w dyskursie publicznym.

Techniki i metody promocji: zajęcia te rozszerzają filologiczną specjalność o profil socjologiczny i socjotechniczny.