Dziennikarstwo i komunikacja kulturowa » o studiach

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA KULTUROWA

koordynatorka specjalności: dr hab Alina Świeściak

opiekunka praktyk: dr hab Alina Świeściak

 

Proponujemy Państwu specjalność zapewniającą wiedzę i kompetencje w zakresie dziennikarstwa o charakterze kulturowym. Nasi studenci będą przygotowani do pracy we wszystkich sektorach dziennikarstwa — zarówno prasowego, jak radiowego i telewizyjnego. Zapoznają się z typowymi dla nich formami i gatunkami dziennikarskimi oraz ich rozlicznymi rynkowo-medialnymi uwarunkowaniami. Wynikają one m.in. z odmiennych adresów odbiorczych i specyfiki poszczególnych mediów (prasa wysokonakładowa i specjalistyczna, radio, telewizja, internet). Kształtowanie nowoczesnego warsztatu dziennikarskiego obejmuje również doskonalenie umiejętności w zakresie retoryki dziennikarskiej, zasad redakcji i edycji tekstu oraz wiedzę i kompetencję związane z nowymi gatunkami dziennikarskimi (specyficznymi dla internetu i multimediów).

Na naszych zajęciach student będzie mógł uzyskać niezbędne współczesnemu dziennikarzowi kompetencje w zakresie komunikacji społecznej i kulturowej, a także nauczy się badać rynkowe i instytucjonalne uwarunkowania kultury współczesnej, także te związane z przemysłem kulturowym i różnymi formami obecności kultury popularnej.

Chcemy, żeby nasi absolwenci potrafili analizować i opisywać zmiany świadomości kulturowej, będące rezultatem ekspansji nowych technologii, związane z nowymi obiegami kultury, z przemianami społeczno-ekonomicznymi, i odnosić je do kontekstów artystycznych i filozoficzno-antropologicznych — dotyczy to zarówno zmian zachodzących w skali regionu, jak w makroskali (zjawiska o charakterze globalnym). Szczególnie interesujące wydaje się w tym względzie nowe miejsce i rola literatury i sztuki w zmieniającym się systemie kultury. Nasz student otrzyma więc nie tylko przygotowanie literaturoznawcze, ale i kulturoznawcze (film, teatr, muzyka, sztuka, moda); zadbamy też o to, by wiedza ta została osadzona w szerszym kontekście filozoficzno-antropologicznym.

Tak różnorodne kompetencje będziemy kształtować z jednej strony na zajęciach teoretycznych, o nastawieniu ogólnokulturowym, z drugiej dzięki ćwiczeniom specjalistycznym, prowadzonym metodami warsztatowymi (warsztaty prasowe, radiowe, telewizyjne; krytyka artystyczna, krytyka literacka).