Legitymacja elektroniczna

Pobierz w formacie PDF

Zarządzenie nr 77

Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie elektronicznych legitymacji studenckich i doktoranckich

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity – Dz. U. z 2012 r. poz. 572), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. Nr 201, poz. 1188) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz. U. Nr 225, poz. 1351) zarządzam co następuje:

§ 1

 1. Od 1 października 2012 r. wszystkim studentom i doktorantom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach wydawane będą wyłącznie elektroniczne legitymacje:
 1. studenta, zwane dalej „legitymacjami ELS”, o wzorze podanym w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów;
 2. doktoranta, zwane dalej „legitymacjami ELD”, o wzorze podanym w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich.
 1. Doktorantom, którzy posiadają legitymacje na blankietach według dotychczasowych wzorów, sekretariaty studiów doktoranckich zobowiązane są do ich wymiany w terminie, o którym mowa w ust. 1 i wydania legitymacji ELD.
 2. Z dniem 30 września 2012 r. tracą ważność legitymacje doktoranta wydane na blankietach o wzorze innym, niż określony rozporządzeniem, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2.

§ 2

Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa o dziekanacie należy przez to rozumieć także sekretariat Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych, sekretariat Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych, sekretariat Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych oraz sekretariaty studiów doktoranckich.

§ 3

 1. Personalizacja legitymacji ELS i ELD, przez którą rozumie się graficzne i elektroniczne przygotowanie jej do wydania studentowi, wykonywana jest przez Zespół Personalizacji.
 2. W skład zespołu wchodzą:
  1. Kierownik Działu Informatycznej Obsługi Toku Studiów – koordynator ds. informatycznych;
  2. Kierownik Działu Kształcenia – koordynator ds. merytorycznych;
  3. Kierownik Sekcji Gospodarki Magazynowej – koordynator ds. rozliczeń materiałowych;
  4. Pracownicy Działu Informatycznej Obsługi Toku Studiów, Działu Kształcenia oraz Sekcji Gospodarki Magazynowej – wskazani przez kierowników tych działów.
 3. Do zadań Zespołu Personalizacji należy:
  1. organizacja przebiegu procesu personalizacji legitymacji ELS i ELD zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
  2. graficzne i elektroniczne przygotowanie legitymacji ELS i ELD do wydania studentowi i doktorantowi;
  3. zabezpieczenie systemu wydawania i użytkowania legitymacji ELS i ELD;
  4. przechowywania czystych i spersonalizowanych legitymacji ELS i ELD;
  5. przekazywanie spersonalizowanych legitymacji ELS i ELD oraz hologramów do poszczególnych dziekanatów.

§ 4

Personalizacja legitymacji wykonywana jest przez Zespół Personalizacji na podstawie zleceń dokonywanych przez dziekanaty w systemie USOS.

§ 5

Opłaty za wydanie legitymacji ELS i ELD wnoszone są przez studentów i doktorantów w trybie określonym w Piśmie okólnym nr 8 z dnia 2 lipca 2012 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w sprawie wysokości opłat pobieranych od studentów i doktorantów za wydanie dokumentów.

§ 6

 1. Traci moc zarządzenie nr 68 z dnia 5 listopada 2007 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie legitymacji studenckich.
 2. Traci moc zarządzenie nr 1 z dnia 6 listopada 2007 r. Kanclerza Uniwersytetu Śląskiego w sprawie powołania Zespołu Personalizacji Elektronicznej Legitymacji Studenckiej.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


REKTOR
Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś