Nauczanie polonistyczne wśród obcokrajowców » o studiach

NAUCZANIE POLONISTYCZNE WŚRÓD CUDZOZIEMCÓW

koordynator specjalności: prof. UŚ dr hab. Romuald Cudak (KMSP)

studia II stopnia (magisterskie)

Jednym z przejawów globalizacji we współczesnym świecie jest wzmożona migracja ludności. Z perspektywy polskiej jest to ruch dwustronny. Polacy całymi rodzinami wyjeżdżają w różnych celach za granicę, do Polski coraz chętniej przyjeżdżają cudzoziemcy – studenci, biznesmeni, fachowcy posiadający atrakcyjny w Polsce zawód, osoby poszukujące pracy na rynku polskim. Efektem tego jest zapotrzebowanie na nauczyciela języka polskiego, który w sposób kompetentny mógłby prowadzić nauczanie języka i kultury polskiej cudzoziemców w kraju i za granicą (lektor języka polskiego) oraz w środowiskach polonijnych (nauczyciel polonijny). Lektor języka polskiego w zasadzie jest już wyspecjalizowanym zawodem. Kształtuje się obecnie sylwetka nauczyciela języka polskiego o specjalnych kwalifikacjach potrzebnych do pracy z dziećmi polskimi mieszkającymi już od urodzenia poza granicami Polski (język polski jako drugi), jak również z dziećmi, które wraz z rodzicami przybywają do innego kraju i w takiej sytuacji kontynuują edukację językową i edukację w języku polskim.

Specjalność „Nauczanie polonistyczne wśród cudzoziemców” wychodzi naprzeciw tym zapotrzebowaniom. Umożliwia nabycie kompetencji nauczania języka polskiego jako drugiego/obcego/innego, przygotowuje do edukacji polonistycznej dzieci w różnorodnych sytuacjach poza granicami Polski (tradycyjna emigracja, gdzie język polski jest językiem dziedziczonym lub drugim i emigracja zarobkowa, gdzie język polski jest językiem rodzimym „zaniedbanym”, aczkolwiek nie zaniechanym).

Absolwent kierunku Filologia polska – studiów stacjonarnych drugiego stopnia o specjalności „Nauczanie polonistyczne wśród cudzoziemców” może pracować jako lektor języka polskiego zarówno w Polsce, jak również poza granicami kraju w ośrodkach uniwersyteckich, polonijnych i ambasadzkich. Posiada również kompetencje i podstawową praktykę w zakresie nauczania dzieci i młodzieży polonijnej.