O studiach

FILOLOGIA POLSKA

Studia na kierunku filologia polska lub — jak się je nazywa najczęściej — na polonistyce obejmują trzy szerokie działy: wiedzę o języku polskim, historię literatury oraz współczesne życie literackie. Studenci uczą się nie tylko rozumienia tekstów literackich oraz innych form wypowiedzi, lecz także profesjonalnego ich tworzenia. W zależności od wybranej specjalności przygotowują się do nauczania języka polskiego w szkołach zdobywając na studiach wszelkie niezbędne kwalifikacje pedagogiczne), do czynnego uczestnictwa w kulturze literackiej, a niektórzy, z myślą o pracy w mediach lub sektorze public relations, przyglądają się bogactwu współczesnego języka polskiego, ćwicząc odpowiednie wykorzystanie mocy słowa. Wyboru specjalności dokonuje się już w trakcie pierwszego semestru studiów lub — w przypadku studiów II stopnia — w chwili rekrutacji na kierunek filologia polska.

Prócz szerokiej oferty specjalności studiów I i II stopnia, kształcenie specjalistyczne umożliwiają studia podyplomowe i różnorodne kursy oraz warsztaty.

Studia z zakresu filologii polskiej prowadzone są w Katowicach. Budynek dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych, znajduje się w ścisłym centrum miasta — w pobliżu przystanków autobusowych i tramwajowych oraz dworca PKP, w sąsiedztwie m.in. Centrum Kultury Katowice im. K. Bochenek, Biblioteki Śląskiej, Teatru Korez, Kinoteatru Rialto, Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego, Śląskiego Teatru Lalki i Aktora Ateneum itp.

***

Integralna częścią studiów na kierunku filologia polska jest blok zajęć specjalnościowych, zorientowanych na wiedze oraz umiejętności praktyczne przydatne w ramach konkretnego profilu zawodowego. Na studiach I stopnia (licencjackich) każdy student wybiera jedna propozycje pod koniec pierwszego semestru studiów (aby dana specjalność została uruchomiona, musi ja wybrać co najmniej 12 studentów). Zainteresowanych studentów informujemy, że można również zadeklarować wybór dodatkowej, drugiej specjalności. Zajęcia w ramach dodatkowej specjalności są bezpłatne. Ponieważ liczba miejsc, które może przyznać w ramach drugiej specjalności, jest ograniczona – w wypadku większej liczby chętnych będzie decydowała lista rankingowa z rekrutacji na kierunek. Przy decyzji o drugiej specjalności trzeba pamiętać, że jej ukończenie nie będzie zaznaczone na dyplomie, a wyłącznie w aneksie do dyplomu – decydują o tym przepisy Uniwersytetu Śląskiego.

Ważnym elementem każdej specjalności są praktyki zawodowe w zewnętrznym, wybranym przez studenta (w porozumieniu z opiekunem praktyk) przedsiębiorstwie (szkole, placówce kulturalnej, redakcji itp.). Studenci specjalności nauczycielskiej zobowiązani są do zaliczenia dwóch praktyk – w poradni psychologiczno-pedagogicznej (na koniec drugiego semestru – 30 godzin) oraz w szkole podstawowej (po czwartym semestrze studiów – 50 godz.). Studenci pozostałych specjalności maja obowiązek zaliczenia jednej praktyki (po czwartym semestrze), która powinna trwać co najmniej 60 godzin. Szczegółowe informacje można zdobyć u opiekuna praktyk danej specjalności lub w zakładce „Niezbędnik studenta”.

Do uzyskania tytułu licencjata filologii polskiej danej specjalności wymagane jest zaliczenie kompletu przedmiotów przewidzianych w programie studiów.

***

Decyzja o uruchomieniu danej specjalności na studiach II stopnia w roku akademickim oraz limitach przyjęć zapada po konsultacjach z zainteresowanymi studentami III roku studiów I stopnia na kierunku filologia polska. Specjalność zostaje uruchomiona, jeżeli zainteresowanie nią wykaże minimum 12 kandydatów na studia II stopnia.

Wybór specjalności na studiach II stopnia nie jest uwarunkowany kierunkiem studiów ani specjalnością, jaką kandydat ukończył w ramach studiów I stopnia. Wszyscy chętni mają możliwość swobodnego wyboru spośród przedstawionych propozycji.

Ostateczną decyzję o wyborze specjalności studenci-kandydaci podejmują podczas zapisów na studia II stopnia we wrześniu.

Podobnie jak w przypadku studiów I stopnia studenci filologii polskiej mają możliwość nieodpłatnego studiowania drugiej specjalności. Liczba miejsc w ramach drugiej specjalności jest jednak ograniczony — pierwszeństwo mają ci z Państwa, którzy zadeklarowali studiowanie specjalności jako podstawowej.

Warto jednak zapoznać się z przygotowanymi przez nas propozycjami specjalności wcześniej, aby – w wypadku podjęcia studiów II stopnia na naszym kierunku – podjąć przemyślaną decyzję.