Opiekunowie dydaktyczni

Prodziekan ds. studenckich i kształcenia
dr hab. prof. UŚ Tomasz Sapota tomasz.sapota@us.edu.pl pok. 110
Zastępcy dyrektora instytutu ds. dydaktycznych
dr Ewa Biłas-Pleszak ewa.bilas@wp.pl pok. 515
dr hab. Anna Kałuża

dr hab. Grzegorz Olszański

anna.kaluza@us.edu.pl

grzegorz.olszanski@us.edu.pl

pok. 409

pok. 409

Opiekunowie lat — filologia polska studia I stopnia (licencjackie)
dr Maria Janoszka  — I rok maria.janoszka@us.edu.pl pok. 405
dr Miłosz Piotrowiak — II rok milosz.piotrowiak@us.edu.pl pok. 421
dr Michał Kłosiński — III rok michal.klosinski@us.edu.pl pok. 421
Opiekunowie lat — filologia polska studia II stopnia (magisterskie)
dr hab.  Wojciech Śmieja – I rok  wojsmi@wp.pl pok. 416
dr Magdalena Kokoszka— II rok magdalena.kokoszka@us.edu.pl pok. 416
Opiekunowie lat — sztuka pisania studia I stopnia (licencjackie)
dr Mikołaj Marcela  — I rok pok. 411
dr hab. Iwona Gralewicz-Wolny — II rok iwona.gralewicz-wolny@us.edu.pl pok. 416
Opiekunowie lat — sztuka pisania studia II stopnia (magisterskie)
dr hab. Anna Kałuza – II rok anna.kaluza@us.edu.pl pok.409
Opiekunowie praktyk:
specjalność imię nazwisko adres e-mail
nauczycielska prof. dr hab. Benradeta Niesporek-Szamburska szamry@gmail.com
nauczycielska dr Małgorzata Dudek-Wójcik gosiek761@wp.pl
nauczycielska dr Anna Guzy anna-guzy@wp.pl
nauczycielska dr Karolina Jędrych kjedrych@gmail.com
literaturoznawstwo dr hab. Grzegorz Olszański grzegorz.olszanski@us.edu.pl
edytorstwo i red. dr hab. Magdalena Piekara magdalena.piekara@us.edu.pl
dziennikarstwo i kom. kulturowa dr hab. prof. UŚ Alina Świeściak alina.swiesciak@us.edu.pl
dyskurs publiczny dr Emilia Kałuzińska emilia.kaluzinska@gmail.com
dyskurs publiczny dr Ewa Ulitzka ewaulitzka@wp.pl

 

Dziekanat:

studia I stopnia (licencjackie)

rok imię nazwisko adres mail nr pokoju
I Ola Kuwak ola.kuwak@us.edu.pl 108
II Barbara Rozwadowska barbara.rozwadowska@us.edu.pl 109
III Barbara Rozwadowska barbara.rozwadowska@us.edu.pl 109

studia II stopnia (magisterskie)

I Mariola Stawarz mariola.stawarz@us.edu.pl 110
II Mariola Stawarz mariola.stawarz@us.edu.pl 110

 

 

Sekretariaty jednostek polonistycznych
Instytut Nauk o Literaturze Polskiej
mgr Grażyna Sendek; mgr Marzena Boniecka
pok. 409; tel. 32 2009409;
e-mail: inolp@us.edu.pl
strona www: www.inolp.us.edu.pl
Instytut Języka Polskiego
mgr Bożena Soboń
pok. 513; tel. 32 2009515;
e-mail: ijp@us.edu.pl
strona www: www.ijp.us.edu.pl
Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej
mgr Anna Jankowska
pok. 504; tel. 32 2009504;
e-mail: anna.jankowska@us.edu.pl
strona www: www.kdjilp.us.edu.pl
Katedra Literatury Porównawczej
mgr Anna Jankowska
pok. 504; tel. 32 2004534;
e-mail: klp@us.edu.pl
strona www: www.klp.us.edu.pl
Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich
mgr Joanna Raś
pok. 423; tel. 32 2009423:
e-mail: studiapolskie@us.edu.pl
strona www: www.studiapolskie.us.edu.pl

 

PRZEWODNIK PO PROCEDURACH
czyli: gdzie? do kogo? z czym?

DZIEKAN

„Dziekan jest przełożonym studentów wydziału”

Regulamin studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach § 2, p. 5

Twój kierunek prowadzi podstawowa jednostka organizacyjna, jaką jest Wydział Filologiczny, dlatego z wieloma zasadniczymi sprawami będziesz zwracał się
do dziekana (dokładnie: do prodziekana ds. studenckich i kształcenia).Dziekan podejmuje decyzję w takich sprawach jak:— przyznanie pomocy socjalnej (stypendium lub zapomogi)— przedłużenie sesji egzaminacyjnej— przyznanie IOS (indywidualnej organizacji studiów)— przyznanie IDS (indywidualnego dostosowania studiów)— przyznanie ITS (indywidualnego toku studiów)— wyznaczenie tutora— udzielenie urlopu dziekańskiego— udzielenie urlopu zdrowotnego lub wychowawczego— wznowienie studiów na kierunku— powtarzanie roku— przedłużenie sesji egzaminacyjnej— egzamin komisyjny

— skreślenie z listy studentów

— zaliczenie semestru

— powołanie opiekuna roku

— zmiana specjalności lub kierunku studiów

— studia w ramach programu ERASMUS i MOST

— studiowanie drugiej specjalności

— powołanie komisji na egzamin dyplomowy

— rozstrzyga sprawy sporne związane z organizacją studiów

— przyjmuje wszystkie skargi i uwago związane z przebiegiem lub organizacją studiów

WNIOSKI ADRESOWANE DO DZIEKANA POWINIENEŚ ZŁOŻYĆ
W DZIEKANACIE.

 

DYREKTOR INSTYTUTU

 

„Dyrektor instytutu sprawuje nadzór nad działalnością badawczą i dydaktyczną instytutu”. Statut Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach § 35, p. 7 (2)

W sprawach bezpośrednio związanych z przebiegiem studiów, organizacją poszczególnych zajęć, pracownikami naukowo-dydaktycznymi (nauczycielami akademickimi), będziesz się musiał zwrócić do dyrektora instytutu (dokładnie: zastępcy dyrektora instytutu ds. dydaktycznych). Dyrektor instytutu ustala:

— przydział poszczególnych zajęć (modułu)

— skierowanie na praktykę studencką

— przypisanie do grupy ćwiczeniowej (tzw. grupy dziekańskiej)

— zmianę grupy ćwiczeniowej

— zmianę grupy logowanej (zaopiniowany pozytywnie wniosek należy złożyć
w dziekanacie)

— moduły w ramach „zajęć do wyboru”

— wykłady monograficzne

Dyrektor instytutu na wniosek dziekana opiniuje:

— uznanie lub wyrównanie różnic programowych

— studencką deklarację wyboru specjalności

— możliwość studiowania w ramach drugiej specjalności

— możliwość przyznania IOS

— możliwość przyznania ITS

— zaliczenie wykonywanej pracy zawodowej w ramach praktyki studenckiej

Dyrektor instytutu przyjmuje wszystkie wnioski, skargi i uwagi związane
z działalnością dydaktyczną instytutu.

WNIOSKI ADRESOWANE DO DYREKTORA INSTYTUTU POWINIENEŚ ZŁOŻYĆ W SEKRETARIACIE INSTYTUTU. TUTAJ POWINIENEŚ RÓWNIEŻ ZŁOŻYĆ WNIOSKI DO DZIEKANA, KTÓRE BĘDĄ WYMAGAŁY ZAOPINIOWANIA PRZEZ DYREKTORA INSTYTUTU

 

OPIEKUN ROKU

„Dziekan z własnej inicjatywy lub na wniosek studentów powołuje opiekunów lat lub grup ćwiczeniowych. Opiekun służy radą i pomocą studentom we wszystkich sprawach związanych z odbywaniem studiów”.

Regulamin studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach § 11.

WIĘKSZOŚĆ PYTAŃ MOŻESZ ZADAĆ OPIEKUNOWI ROKU — BĘDZIE TWOIM PRZEWODNIKIEM PO (czasami) KRĘTYCH ŚCIEŻKACH UNIWERYSTECKICH PROCEDUR — PODPOWIE, WYJAŚNI, SKIERUJE…

 

OPIEKUN PRAKTYKI

Opiekun praktyk jest zobowiązany do:— zaznajomienia studenta z programem praktyki i trybem jej odbywania oraz zaliczania;

— sprawowania nadzoru merytorycznego i organizacyjnego nad przebiegiem praktyk;

— uzgodnienia z instytucją przyjmującą szczegółowego programu praktyk;

— przekazywania wymaganych dokumentów złożonych przez studentów  dziekanowi do zatwierdzenia;

— odnotowania odbycia praktyki poprzez odpowiedni wpis do indeksu;

— przedłożenia dziekanowi sprawozdania z praktyki.

Regulamin studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach § 5