Organizacja roku akademickiego

 

Pobierz w formacie PDF

Zarządzenie nr 44

Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2015/2016.

Na podstawie § 3 ust. 3 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach uchwalonego uchwałą nr 127 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2012 r., z późn. zm. (jednolity tekst – obwieszczenie Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 14 maja 2013 r.) oraz § 4 ust. 3 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim uchwalonego uchwałą nr 17 Senatu Uniwersytetu Śląskiego z dnia 25 kwietnia 2006 r., z późn. zm. (jednolity tekst – obwieszczenie Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 2 września 2011 r.) po zasięgnięciu opinii samorządu studenckiego, określam organizację roku akademickiego 2015/2016 w sposób następujący:

 

§ 1

SEMESTR ZIMOWY Od 1 października 2015 do 17 lutego 2016 roku
w tym:
zajęcia dydaktyczne 1.10.2015 – 22.12.2015
wakacje zimowe 23.12.2015 – 6.01.2016
zajęcia dydaktyczne c.d. 7.01.2016 – 27.01.2016
egzaminacyjna sesja zimowa 28.01.2016 – 10.02.2016
przerwa międzysemestralna 11.02.2016 – 17.02.2016
egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru zimowego 18.02.2016 – 15.03.2016
SEMESTR LETNI Od 18 lutego 2016 do 30 września 2016 roku
w tym:
zajęcia dydaktyczne 18.02.2016 – 23.03.2016
wakacje wiosenne 24.03.2016 – 29.03.2016
zajęcia dydaktyczne c.d. 30.03.2016 – 9.06.2016
egzaminacyjna sesja letnia 10.06.2016 – 30.06.2016
egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru letniego 1.09.2016 – 25.09.2016
wakacje letnie

(w tym: minimum 4 tygodnie nieprzerwanych wakacji letnich, praktyki zawodowe)

1.07.2016 – 30.09.2016

§ 2

1. Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych są 2 i 27 maja 2016 roku.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor może, na wniosek samorządu studenckiego, ogłosić dodatkowy dzień lub godziny wolne od zajęć dydaktycznych.

§ 3

1. Dziekan wydziału może ustanowić dodatkowe godziny wolne od zajęć w innych dniach niż wskazane w § 2, w zależności od ważnych potrzeb danego wydziału lub kierunku/specjalności studiów.
2. Dziekan wydziału ustala w oparciu o obowiązujące plany studiów szczegółową organizację roku akademickiego dla poszczególnych kierunków studiów niestacjonarnych, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Dziekan wydziału, po zasięgnięciu opinii wydziałowej rady samorządu studenckiego, może na kierunkach studiów niestacjonarnych podjąć decyzję o przedłużeniu okresu zimowej sesji egzaminacyjnej o czas przerwy międzysemestralnej.
4. Uprawnienia dziekana wydziału, o których mowa w ust. 1 – 3 przysługują także dyrektorom Szkoły Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego oraz Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 roku.

REKTOR
Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś