Organizacje studenckie

Pobierz w formacie PDF

 

Zarządzenie nr 6 / 2010

z dnia 23 stycznia 2010 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie rejestrowania uczelnianych organizacji studenckich i doktorantów oraz zasad dofinansowywania działalności studenckiej i działalności doktorantów.

Na podstawie art. 66 ust. 1, w związku z art. 202 ust. 5, 6 i 8, art. 204 ust. 1 i 3, art. 205 ust. 1-3 i 5, art. 208 ust. 2 i art. 210 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365, z późn. zm.) oraz zgodnie z zasadami polityki finansowej Uniwersytetu Śląskiego, w porozumieniu z Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego i Tymczasowym Uczelnianym Zarządem Samorządu Doktorantów zarządza się, co następuje:

I. Rejestrowanie uczelnianych organizacji studenckich i doktorantów

§ 1

 1. Określa się tryb rejestracji uczelnianych organizacji studenckich, o których mowa w art. 204 ust. 1 ustawy oraz uczelnianych organizacji doktorantów, o których mowa w art. 210 ust. 1 ustawy, działających w Uniwersytecie Śląskim, zwanych dalej „uczelnianymi organizacjami”.
 2. Uczelniane organizacje podlegają rejestracji.
 3. Organem rejestrującym uczelniane organizacje jest Rektor.
 4. Rejestr uczelnianych organizacji i dokumentacji uzyskanej w trakcie postępowania rejestrowego prowadzi Biuro Spraw Studenckich w Centrum Obsługi Studenta, zwane dalej BSS. Rejestr zamieszczony jest na stronie internetowej Uczelni.

§ 2

 1. W celu zarejestrowania uczelnianej organizacji, grupa założycielska składa do Rektora, za pośrednictwem BSS, wniosek o zarejestrowanie organizacji, który powinien zawierać:

  1)     nazwę organizacji i jej siedzibę,

  2)      listę założycieli w liczbie co najmniej dziesięciu osób,

  3)     opinię dziekana wydziału jeśli uczelniana organizacja ma działać na wydziale,

  4)      oświadczenie nauczyciela akademickiego o zgodzie na sprawowanie opieki nad działalnością uczelnianej organizacji,

  5)      regulamin.

 2. Wzór wniosku o zarejestrowanie uczelnianej organizacji zamieszczony jest na stronach internetowych Uczelni.
 3. Regulamin uczelnianej organizacji określa w szczególności:

  1)      nazwę uczelnianej organizacji, odróżniającą je od innych organizacji, stowarzyszeń i instytucji,

  2)      teren działania i siedzibę uczelnianej organizacji,

  3)      cele i sposoby realizacji działalności,

  4)      sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki  członków,

  5)     władze uczelnianej organizacji, tryb dokonywania ich wyboru, czas trwania kadencji oraz ich kompetencje,

  6)      sposób reprezentowania uczelnianej organizacji i warunki ważności jego uchwał,

  7)      zasady dokonywania zmian regulaminu,

  8)      sposób rozwiązania się uczelnianej organizacji.

§ 3

 1. Warunkiem rejestracji uczelnianej organizacji jest zgodność jej regulaminu z przepisami prawa i Statutem Uczelni.
 2. O podjętej decyzji w sprawie rejestracji uczelnianej organizacji Rektor zawiadamia na piśmie założycieli organizacji i dziekana wydziału, jeżeli uczelniana organizacja ma działać na wydziale.

§ 4

 1. W razie rozwiązania się uczelnianej organizacji na podstawie własnej uchwały wykreślenie z rejestru odbywa się na pisemny wniosek jej władz. W przypadku, gdy organizacja nie działa przez okres 2 lat, wniosek o jej wyrejestrowanie może złożyć uczelniany lub wydziałowy organ samorządu studentów albo samorządu doktorantów.
 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 składa się do Rektora, za pośrednictwem BSS.
 3. Wyrejestrowanie organizacji skutkuje obowiązkiem przekazania w ciągu 7 dni właściwym jednostkom Uczelni mienia znajdującego się w jej dyspozycji.

§ 5

Uczelniane organizacje są zobowiązane do niezwłocznego informowania na piśmie Rektora, za pośrednictwem BSS o zmianach regulaminu oraz o zmianach w składzie zarządu, nie później niż w ciągu 14 dni od dokonania zmiany. Do informacji należy załączyć dokumentację potwierdzającą dokonanie zmian.

II. Źródła finansowania

§ 6

 1. Działalność, w szczególności w zakresie kulturalno-artystycznym, sportowym i naukowym:

       1)    organów samorządu studenckiego,

       2)    organów samorządu doktorantów,

       3)    uczelnianych organizacji, o których mowa w § 1 ust. 1,

       4)    działających w uczelni stowarzyszeń, zrzeszających wyłącznie studentów lub doktorantów, albo studentów lub doktorantów i nauczycieli akademickich,

  może być dofinansowywana w szczególności z:

          a)      środków pozostających w dyspozycji Rektora przeznaczonych na działalność dydaktyczną, w wysokości określanej przez Rektora po zasięgnięciu opinii Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów,

          b)     dotacji celowych, darowizn i zapisów otrzymanych na działalność, o której mowa w niniejszym ustępie,

          c)      przychodów z działalności organizacji,

          d)     ze środków pozostających w dyspozycji jednostek organizacyjnych.

 2. Bieżące funkcjonowanie organów Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego, zwanej dalej URSS i Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów zwanej dalej URSD oraz wydziałowych organów samorządu studentów i samorządu doktorantów, a także rad osiedli akademickich i rad mieszkańców domów studenckich tj. koszty zaopatrzenia w niezbędne środki techniczne, koszty materiałów biurowych, podróży służbowych, rozmów telefonicznych, usług poligraficznych, wysyłki korespondencji, finansowana jest ze środków pozostających w dyspozycji Rektora i ujętych w planie rzeczowo-finansowym.

§ 7

 1. Dotacje, darowizny i zapisy mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z postanowieniem donatora. Donator może zastrzec okres dysponowania środkami przez daną organizację.
 2. Przychody z działalności organizacji mogą być przeznaczone wyłącznie na potrzeby danej organizacji uzyskującej te przychody, chyba że jej statutowe władze postanowią inaczej
 3. Postanowienia ust. 1 i 2 nie dotyczą stowarzyszeń, o których mowa w § 6 pkt 4.

 

Podział środków finansowych

§ 8

 1. Rektor w terminie 14 dni od uchwalenia przez Senat prowizorium budżetowego przekazuje pisemną informację URSS oraz URSD o wysokości na dany rok środków do podziału,
  o których mowa w § 6 lit. a), przy czym na działalność organów samorządu doktorantów
  i organizacji doktorantów przypada nie więcej niż 3% środków.
 2. Dwa razy do roku, do 15 lutego i 15 października, URSS i URSD dokonują podziału środków na dane półrocze, odpowiednio pomiędzy organizacje, które złożyły dokumenty określone w § 10 ust. 1, powiadamiając Rektora, dziekanów i wszystkich wnioskodawców o kwotach przyznanych poszczególnym organizacjom. Podział jest dokonywany w oparciu o regulamin, ustalony przez URSS oraz URSD i podawany jest do wiadomości za pośrednictwem stron internetowych Uczelni. Terminy posiedzeń URSS i URSD w sprawach podziału środków finansowych są również podawane do wiadomości za pośrednictwem stron internetowych Uczelni.
 3. W razie niedokonania przez URSS lub URSD podziału środków w terminie określonym w ust. 2, podziału środków dokonuje Rektor.

 

IV. Rezerwa środków finansowych

§ 9

 1. Nie więcej niż po 10 % środków przypadających na dany rok, URSS i URSD pozostawiają w rezerwie do dyspozycji Rektora. Procentowa wysokość rezerwy jest uzgadniana przez Rektora z URSS i URSD , w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji, o której mowa w § 8 ust. 1.
 2. Rezerwa jest przeznaczona na dofinansowywanie:
  1. wyróżniających się przedsięwzięć organizacji, które nie mogą być zrealizowane w ramach innych środków,
  2. wyróżniających się indywidualnych przedsięwzięć studentów oraz doktorantów, związanych z ich działalnością naukową, twórczą lub sportową, pozytywnie zaopiniowanych przez właściwego dziekana z adnotacją o partycypacji finansowej wydziału.

 

V. Przyznawanie środków finansowych

§ 10

 1. Organizacje uczelniane, każdego roku do 20 stycznia i 20 września składają Rektorowi, za pośrednictwem BSS, sprawozdania merytoryczne z działalności i rozliczenia otrzymanych środków, odpowiednio za okresy od września do grudnia i od stycznia do sierpnia danego roku.
 2. Organizacje uczelniane, każdego roku również do 20 stycznia i 20 września składają w BSS wnioski wraz z kosztorysami o dofinansowanie przedsięwzięć na kolejny okres z tym, że URSS i URSD składają, zamiast wniosków, preliminarze działalności. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 3, przy podziale środków na kolejny okres działalności rozpatrywane są wyłącznie wnioski lub preliminarze organizacji, które spełniły warunki, o których mowa w ust. 1.
 3. W przypadku niedotrzymania terminów, o których mowa w ust. 1 uczelniane organizacje mogą również składać wnioski i preliminarze o dofinansowanie wraz z kosztorysami projektów, na kolejny okres gdy zwłoka nastąpiła z uzasadnionych przyczyn, po uprzednim zawiadomieniu 0  tym URSS lub URSD.
 4. Wzory dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, są przygotowywane przez URSS w porozumieniu z URSD i podawane do wiadomości na stronach internetowych Uczelni.
 5. Na wniosek uczelnianej organizacji spełniającej warunki, o których mowa w ust. 1 i 2, URSS lub URSD, mogą przyznać środki na ich działalność.

§ 11

 1. Stowarzyszenia działające w Uczelni, o których mowa w § 6 pkt 4) składają w BSS w terminie do 20 stycznia i 20 września każdego roku wnioski wraz z kosztorysami o dofinansowanie przedsięwzięć a także zobowiązane są do złożenia w trybie, o którym mowa w § 10 ust. 1 sprawozdań i rozliczenia otrzymanych środków o ile uzyskały dofinansowanie.
 2. Wydatkowaniem i rozliczaniem środków przyznanych na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez stowarzyszenia koordynuje BSS.
 3. Sprawozdania i wnioski wraz z kosztorysami realizowanych przedsięwzięć przez stowarzyszenia ze środków, o których mowa w § 6 lit a), muszą być zaakceptowane i podpisane przez władze statutowe, i złożone wraz z aktualnym wypisem z rejestru sądowego oraz statutem i imiennym wykazem członków stowarzyszenia.
 4. Ewidencję działających w Uczelni stowarzyszeń, o których mowa w ust. 1 prowadzi BSS.

 

VI. Dysponowanie i nadzór nad środkami finansowymi

§ 12

 1. Dysponentami środków przyznanych na działalność uczelnianych organizacji jest Rektor lub dziekani. Niniejsze postanowienie stosuje się odpowiednio również w stosunku do dofinansowań ze środków, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 2).
 2. W związku z postanowieniem ust. 1 o przyznaniu i wysokości dofinansowań konkretnych przedsięwzięć w ramach środków przyznanych poszczególnym organizacjom decydują i sprawują merytoryczny nadzór nad ich wydatkowaniem:a)    Rektor w odniesieniu do przedsięwzięć podejmowanych przez URSS i URSD oraz rady osiedli akademickich i rady mieszkańców domów studenckich, organizacji uczelnianych o charakterze międzywydziałowym oraz stowarzyszeń, o których mowa w § 6 pkt 4) a także w odniesieniu do wszystkich przedsięwzięć finansowanych z rezerwy rektorskiej oraz dotacji celowych,
  b)    dziekan w odniesieniu do przedsięwzięć podejmowanych przez organizacje działające na wydziale,
  c)    dziekani wydziałów w Cieszynie w odniesieniu do przedsięwzięć podejmowanych przez Międzywydziałową Radę Samorządu Studenckiego, Radę Osiedla Akademickiego i rady mieszkańców domów studenckich w Cieszynie.
 3. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 4, środki niewykorzystane przez uczelnianą organizację w danym okresie rozliczeniowym pozostają do jej dyspozycji na następny okres, o ile Rektor, w porozumieniu z URSS lub URSD, nie postanowi inaczej. Jeżeli środki te nie zostaną wydatkowane w kolejnym okresie, wracają do puli URSS lub odpowiednio do puli URSD.
 4. Rektor w porozumieniu odpowiednio z URSS lub URSD i dziekani wydziałów w porozumieniu z właściwymi wydziałowymi organami samorządu studentów i doktorantów, w ramach kompetencji określonych w ust. 2, w uzasadnionych przypadkach mogą dokonywać przesunięć w ramach przyznanych środków, o których mowa w § 6 lit. a) pomiędzy poszczególnymi organizacjami. O dokonanych przesunięciach dziekani informują na piśmie URSS lub URSD.

 

VII. Obsługa, ewidencja i rozliczanie środków finansowych

§ 13

 1. Obsługę administracyjną czynności związanych z uzyskiwaniem przez uczelniane organizacje i stowarzyszenia dofinansowania konkretnych przedsięwzięć oraz ewidencję przychodów i wydatków prowadzą:

  1)     BSS – w stosunku do przedsięwzięć, o których dofinansowaniu decyduje Rektor ,

  2)     dziekanaty lub pracownicy wydziału wskazani przez dziekana – w stosunku do przedsięwzięć, o których dofinansowaniu decydują dziekani.

 2. Wydatkowanie środków finansowych przez uczelniane organizacje oraz stowarzyszenia, 0     których mowa w § 6 pkt 4), w szczególności na: wynagrodzenia autorów, wykładowców, prelegentów, wykonawców, prezenterów, osób wykonujących funkcje porządkowe, usługi wydawnicze, opłaty konferencyjne, zakup środków trwałych i materiałów, usługi, zakup nagród rzeczowych, pobieranie i rozliczanie zaliczek, pobieranie materiałów z magazynów oraz zawieranie umów są realizowane w trybie obowiązującym w Uczelni, z uwzględnieniem stosownych przepisów m.in. dotyczących finansów publicznych i prawa zamówień publicznych.
 3. Zwrot kosztów podróży i wyżywienia studentom i doktorantom związanych z działalnością organizacji, odbywa się zgodnie z zarządzeniem Rektora w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów związanych z podróżami służbowymi pracowników oraz osób niebędęcąch pracownikami Uniwersytetu Śląskiego.
 4. Uczelniane organizacje są zobowiązane niezwłocznie informować na piśmie, według właściwości, BSS albo dziekanaty, o uzyskanych przychodach ze źródeł innych niż określone w § 6 lit. a) i b) niezależnie od ich pochodzenia.
 5. Do 28 lutego i 31 października każdego roku URSS i URSD przedstawiają Rektorowi sprawozdanie z rozdziału środków finansowych, o których mowa w § 8 ust. 2 za ostatni okres ich rozliczenie.
 6. Informacje o zasadach wydatkowania i rozliczania środków, o jakich mowa w niniejszym zarządzeniu, będą zamieszczone na stronach internetowych Uczelni.

 

VIII Postanowienia końcowe

§ 14

Terminy realizacji przedsięwzięć określone we wnioskach lub w preliminarzach winny być planowane z uwzględnieniem obowiązujących w Uczelni przepisów, w szczególności dotyczących procedur finansowych i prawa zamówień publicznych.

§ 15

 1. Wynikające z niniejszego zarządzenia kompetencje Rektora wykonuje: Prorektor do spraw Studenckich, Promocji i Współpracy z Zagranicą.
 2. Wynikające z niniejszego zarządzenia kompetencje dziekanów wykonują odpowiednio kierownicy pozostałych jednostek dydaktycznych oraz Pełnomocnik Rektora do spraw Ośrodka Dydaktycznego w Rybniku.

§ 16

 1. Traci moc Zarządzenie nr 58 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie dofinansowania działalności studenckiej.
 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.

 

REKTOR

Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś