Zasady dyplomowania na studiach II stopnia

Pobierz w formacie PDF

Zasady dyplomowania na studiach II stopnia

na kierunku filologia polska

 

§1

Założenia ogólne

Zasady dyplomowania stanowią uszczegółowienie obowiązującego Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim uchwalonego przez Senat Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach uchwałą nr 127 z dnia 24 kwietnia 2012r.

 

§2

Wymagania stawiane pracom magisterskim

 1. Praca magisterska jest końcowym elementem weryfikacji efektów kształcenia dla kierunku filologia polska prowadzonego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego.
 2. Praca magisterska stanowi wykonane samodzielnie opracowanie monograficzne problemu w formie pisemnej.
 3. Praca magisterska powstaje w języku polskim jako języku właściwym dla reprezentowanej dziedziny, a jej temat, treść oraz sposób opracowania jest zgodny z kierunkiem studiów.
 4. Wszelkie prawa autorskie z tytułu wykonanej pracy magisterskiej pozostają własnością studenta.

 

§3

Przygotowanie pracy magisterskiej

 1. Temat pracy magisterskiej nie może powielać tematu ani treści innej pracy dyplomowej, rocznej lub semestralnej, która była przedmiotem wcześniejszych procedur związanych z weryfikacją efektów kształcenia.
 2. Opracowując temat student ma obowiązek w sposób właściwy dla naukowych norm wydawniczych odnotować i zaznaczyć wszystkie przypadki wykorzystania wcześniejszych lub równoległych opracowań.
 3. Praca dyplomowa dla studiów II stopnia powinna dowodzić nabycia umiejętności prowadzenia samodzielnej pracy badawczej oraz umiejętności przedstawienia wyników własnych badań w formie rozprawy naukowej. Student przygotowujący pracę magisterską powinien wykazać się umiejętnością doboru właściwej literatury przedmiotu i źródeł oraz opanowaniem przynajmniej w stopniu podstawowym warsztatu naukowego właściwej dla kierunku filologia polska dziedziny nauki.
 4. Student wykonuje pracę magisterską pod kierunkiem uprawnionego do tego nauczyciela akademickiego co najmniej w stopniu doktora habilitowanego. W wyjątkowych sytuacjach Dziekan Wydziału Filologicznego w porozumieniu z właściwym dla kierunku studiów dyrektorem Instytutu może powierzyć opiekę nad pracą magisterską nauczycielowi akademickiemu posiadającemu stopień doktora.
 5. Studentowi przysługuje prawo wyboru promotora spośród nauczycieli akademickich otwierających w roku dyplomowania studenta seminarium magisterskie. Liczbę studentów uczestniczących w seminariach określa dyrektor Instytutu. Limity studentów uczestniczących w seminariach dyplomowych nie dotyczą realizujących program kierunku filologia polska studentów Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych.
 6. W przypadku liczby zgłoszeń studentów przekraczającej ustalony dla seminarium magisterskiego limit uczestników, ostateczną decyzję o składzie seminarium podejmuje promotor.
 7. Przy ustalaniu tematu pracy magisterskiej powinny być brane pod uwagę zainteresowania studenta, prowadzone przez Instytuty badania naukowe oraz możliwości sprawowania opieki merytorycznej nad pracą dyplomową. Ostateczną decyzję w sprawie ustalenia tematu podejmuje promotor.
 8. Promotor przekazuje dyrekcji Instytutu listę tematów realizowanych przez studentów w ramach seminarium magisterskiego najpóźniej do końca pierwszego semestru roku akademickiego poprzedzającego rok dyplomowania.
 9. Ukończona praca magisterska musi zawierać następujące elementy:
  • stronę tytułową według określonego dla kierunku wzoru (załącznik nr 1)
  • spis treści
  • część merytoryczną
  • kompletną bibliografię uwzględniającą wszystkie wykorzystane w czasie powstawania pracy źródła.
  • oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy i identyczności wszystkich przedstawionych egzemplarzy z wersją elektroniczną (załącznik nr 2)
  • egzemplarz pracy dyplomowej zachowany w formacie .doc, .docx, .rtf, pdf lub .txt na nośniku cyfrowym (płycie CD lub DVD) opisanym w sposób trwały czytelnym pismem z podaniem: imienia i nazwiska, tytułu pracy, numeru albumu i roku oddania pracy.
 10. Podstawą zaliczenia seminarium magisterskiego jest przekazanie przez studenta promotorowi skończonej i kompletnej wersji pracy dyplomowej.

§4

Recenzja pracy magisterskiej

 1. Po złożeniu pracy dyrektor Instytutu zleca ocenę pracy promotorowi pracy oraz powołanemu w tym celu recenzentowi. Spośród dwóch nauczycieli akademickich oceniających pracę przynajmniej jeden musi posiadać stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Oceny pracy dokonuje się według określonego wzoru (załącznik nr 3).
 2. Pracę uznaje się za ocenioną pozytywnie z chwilą uzyskania dwóch pozytywnych ocen.
 3. W przypadku jednej oceny negatywnej dyrektor Instytutu może na wniosek studenta lub promotora powołać dodatkowego recenzenta do oceny pracy. Dodatkowy recenzent musi posiadać stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora.
 4. W przypadku potwierdzenia oceny negatywnej powołana przez dyrektora Instytutu komisja ustala możliwość ponownej oceny pracy po dokonaniu koniecznych uzupełnień lub zmian. Możliwość ponownego dopuszczenia pracy do procedury dyplomowej nie dotyczy przypadku świadomego powielenia tematu lub przypadku świadomego nieudokumentowania wcześniejszych lub równoległych opracowań.
 5. Decyzja komisji o niemożliwości ponownego dopuszczenia pracy do procedury oznacza konieczność złożenia przez studenta nowej pracy.

§5

Egzamin magisterski

 1. Studia drugiego stopnia na kierunku filologia polska kończą się egzaminem magisterskim.
 2. Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu magisterskiego jest zrealizowanie ustalonego dla kierunku planu studiów i programu nauczania.
 3. Egzamin magisterski odbywa się przed powołaną przez Dziekana Wydziału Filologicznego w porozumieniu z właściwym dyrektorem Instytutu komisją, w której skład wchodzą co najmniej trzy osoby. Powołany do przewodniczenia komisji nauczyciel akademicki musi posiadać stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora.
 4. Egzamin powinien się odbyć w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia złożenia ukończonej i kompletnej pracy.
 5. Egzamin magisterski jest egzaminem ustnym.
 6. Zakres egzaminu może obejmować wyłącznie wiedzę z przedmiotów podstawowych uwzględnionych w minimum programowym dla kierunku filologia polska.
 7. Na wniosek studenta lub promotora, złożony nie później niż 7 dni przed ustalonym terminem egzaminu magisterskiego, dyrektor Instytutu zarządza przeprowadzenie go w formie otwartej. Wniosek ten winien zawierać informację o przewidywanej liczbie gości
 8. Uczestniczący w egzaminie przeprowadzonym w formie otwartej goście nie mogą zadawać studentowi pytań oraz nie mogą uczestniczyć w tajnej części obrad komisji egzaminacyjnej ustalającej ocenę.
 9. Ostateczną ocenę z pracy magisterskiej ustalają oceniający pracę promotor i recenzent. W sytuacjach spornych decyzję podejmuje przewodniczący komisji.
 10. Ocena z egzaminu magisterskiego jest średnią cząstkowych ocen z odpowiedzi na zadane przez komisję pytania.
 11. Ocenę na dyplomie oblicza się na podstawie ocen cząstkowych, gdzie średnia ze studiów stanowi ½ oceny ostatecznej, ocena z pracy dyplomowej ¼, ocena z egzaminu dyplomowego ¼.
 12. W dyplomie ukończenia studiów wpisuje się ostateczny wynik studiów obliczony zgodnie z zasadą:
  • do 3,25: dostateczny;
  • 3,26 do 3,75: dostateczny plus;
  • 3,76 do 4,25: dobry;
  • 4,26 do 4,60: dobry plus;
  • 4,61 do 4,90: bardzo dobry;
  • od 4,91: celujący.
 13. W wyjątkowych sytuacjach komisja egzaminacyjna może podwyższyć ocenę, o której mowa w ust. 12, o pół stopnia, jeżeli student z pracy magisterską otrzymał ocenę bardzo dobrą oraz średnia z ostatnich dwóch lat studiów wynosiła co najmniej 4,0. Podwyższenie oceny do celującej stosuje się wyłącznie w przypadkach pracy w znacznym stopniu wykraczającej poza standardy ustalone dla pracy magisterskiej oraz w przypadku studenta o udokumentowanych osiągnięciach we właściwym dla kierunku filologia polska obszarze nauki. O podwyższeniu przewodniczący komisji egzaminacyjnej czyni adnotację w indeksie oraz protokole egzaminu magisterskiego, w którym zamieszcza uzasadnienie podjętej przez komisję decyzji.
 14. Uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu magisterskiego jest warunkiem ukończenia studiów. Po jej uzyskaniu absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia polska.